ترجمه مقاله

متحتم

فرهنگ فارسی عمید

۱. واجب؛ لازم.
۲. واضح.
ترجمه مقاله