ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مبالغه آمیز

فرهنگ فارسی عمید

آمیخته‌به مبالغه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ