ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مایع

فرهنگ فارسی عمید

از حالت‌های سه‌گانۀ ماده که در آن شکل ماده از شکل ظرف خود تبعیت می‌کند؛ آبگونه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ