ترجمه مقاله

مانستگی

فرهنگ فارسی عمید

مانند بودن.
ترجمه مقاله