ترجمه مقاله

مانسته

فرهنگ فارسی عمید

مانندشده.
ترجمه مقاله