ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مامور

فرهنگ فارسی عمید

۱. آن‌که برای انجام کاری معیّن و منصوب می‌شود.
۲. (صفت) [قدیمی] امرشده؛ فرمان داده‌شده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ