ترجمه مقاله

مام

فرهنگ فارسی عمید

= مادر
ترجمه مقاله