ترجمه مقاله

مؤتمن

فرهنگ فارسی عمید

شخص امین و طرف اطمینان؛ کسی که به‌ او اعتماد داشته باشند.
ترجمه مقاله