ترجمه مقاله

مؤانست

فرهنگ فارسی عمید

با کسی انس گرفتن؛ با هم انس و الفت داشتن.
ترجمه مقاله