ترجمه مقاله

لیل

فرهنگ فارسی عمید

۱. شب.
۲. نود‌ودومین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۲۱ آیه.
ترجمه مقاله