ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لولاگر

فرهنگ فارسی عمید

= لولاساز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ