ترجمه مقاله

لوت

فرهنگ فارسی عمید

غذا؛ طعام؛ طعمه؛ خورش؛ خوردنی: ◻︎ لوت خوردند و سماع آغاز کرد / خانقه تا سقف شد پر‌دود و گرد (مولوی: ۲۱۴).
⟨ لوت‌و‌پوت: [قدیمی] انواع خوردنی‌ها و طعام‌ها.
ترجمه مقاله