ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لقب

فرهنگ فارسی عمید

اسمی غیر از نام اصلی که فردی به آن شهرت پیدا کند، خواه دلالت بر ذم کند یا مدح.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ