ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطیفه

فرهنگ فارسی عمید

۱. سخن نیکو و پسندیده که باعث شادی و انبساط می‌شود.
۲. (صفت) (فلسفه) [قدیمی] = لطیف
۳. [قدیمی، مجاز] نکتۀ نغز.
۴. [قدیمی، مجاز] امر بسیاردقیق که قابل درک است و قابل بیان نیست.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ