ترجمه مقاله

لحد

فرهنگ فارسی عمید

۱. گور.
۲. سنگی که بالای سر مرده بر روی گور نصب کنند.
ترجمه مقاله