ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لابد

فرهنگ فارسی عمید

۱. از روی ناچاری؛ به‌ناچار.
۲. (صفت) ناچار؛ ناگزیر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ