ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لابث

فرهنگ فارسی عمید

۱. درنگ‌کننده.
۲. مقیم در جایی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ