ترجمه مقاله

قیاس

فرهنگ فارسی عمید

۱. برسی چیزی با روی چیز دیگر از روی مشابهت؛ سنجش؛ مقایسه.
۲. اندازه‌گیری.
۳. گمان.
۴. (اسم) اندازه.
⟨ قیاس مع‌الفارق: قیاس کردن چیزی با چیز دیگر بی‌آنکه مناسبت و اشتراکی میان آن دو باشد.
ترجمه مقاله