ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قنوع

فرهنگ فارسی عمید

= قانع
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ