ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قناعت

فرهنگ فارسی عمید

۱. راضی و خرسند بودن به چیزی که فرد در اختیار دارد.
۲. صرفه‌جویی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ