ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قفار

فرهنگ فارسی عمید

= قفر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ