ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قفا

فرهنگ فارسی عمید

پشت گردن؛ پس سر؛ پس؛ دنبال؛ پشت سر.
⟨ قفا ‌خوردن: [قدیمی] پس‌گردنی خوردن.
⟨ قفا زدن: [قدیمی] پس‌گردنی زدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ