ترجمه مقاله

قسمت

فرهنگ فارسی عمید

۱. نصیب؛ بهره.
۲. جزء؛ بخش.
۳. سرنوشت؛ تقدیر.
۴. (ریاضی) تقسیم.
⟨ قسمت کردن: (مصدر متعدی) بخش کردن؛ تقسیم کردن.
ترجمه مقاله