ترجمه مقاله

قریر

فرهنگ فارسی عمید

آن‌که چشمش به شادی روشن شود.
ترجمه مقاله