ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قروت

فرهنگ فارسی عمید

کشک؛ پینو؛ رخبین.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ