ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قره قروت

فرهنگ فارسی عمید

مادۀ خوراکی ترش‌مزه که از جوشاندۀ غلیظ‌شدۀ آب ماست تهیه می‌شود؛ کشک سیاه؛ ترف.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ