ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قرنطینه

فرهنگ فارسی عمید

۱. مکانی که در آن برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار، افراد مظنون به داشتن بیماری خاصی را برای مدتی معین نگهداری می‌کنند تا سلامت یا عدم سلامت آنان مشخص شود.
۲. نگه داشتن افراد مشکوک به بیماری در مکانی خاص.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ