ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قرلی

فرهنگ فارسی عمید

پرندهای کوچک، آبزی، و ماهی‌خوار از راستۀ سبک‌بالان.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ