ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قرشت

فرهنگ فارسی عمید

ششمین کلمۀ مصنوعی از مجموعۀ کلمات هشت‌گانۀ حروف الفبای عربی. = ابجد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ