ترجمه مقاله

قرب

فرهنگ فارسی عمید

۱. نزدیک شدن.
۲. نزدیکی.
ترجمه مقاله