ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قراچور

فرهنگ فارسی عمید

۱. شمشیر دراز.
۲. شمشیردار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ