ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قدمت

فرهنگ فارسی عمید

۱. پیشی؛ دیرینگی.
۲. سابقه در امری.
۳. (فلسفه) قِدَم.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ