ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قدرقدرت

فرهنگ فارسی عمید

۱. [مجاز] قادر و توانا.
۲. آن‌که قدرتی برابر قضاوقدر دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ