ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قدح

فرهنگ فارسی عمید

ظرفی که در آن چیزی بیاشامند؛ ساغر؛ پیاله؛ کاسۀ بزرگ.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ