ترجمه مقاله

قبرگاه

فرهنگ فارسی عمید

جای قبر؛ قبرستان.
ترجمه مقاله