ترجمه مقاله

قبا

فرهنگ فارسی عمید

نوعی لباس جلوباز بلند مردانه که دو طرف جلو آن با دکمه بسته می‌شود.
ترجمه مقاله