ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاهر

فرهنگ فارسی عمید

۱. چیره‌شونده؛ مقهورکننده.
۲. چیره؛ غالب.
۳. زبردست.
۴. شامخ؛ بلند و مرتفع.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ