ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قانع

فرهنگ فارسی عمید

کسی که به آنچه قسمت و بهره‌اش شده راضی و خشنود باشد؛ قناعت‌کننده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ