ترجمه مقاله

فیرنده

فرهنگ فارسی عمید

کسی که با ناز و تکبر حرکت کند؛ خرامنده.
ترجمه مقاله