ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فلخود

فرهنگ فارسی عمید

پنبه‌دانه‌ای که از پنبه جدا کرده باشند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ