ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فلخودن

فرهنگ فارسی عمید

پنبه‌دانه را از پنبه جدا کردن؛ حلاجی کردن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ