ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فغیاز

فرهنگ فارسی عمید

۱. عطا؛ بخشش؛ انعام؛ شاگردانه: ◻︎ به‌ هر طریق که خواهی همیشه مال دهد / به بخشش و به صله، خیر و صدقه و فغیاز (ابوالعباس: صحاح‌الفرس: فغیاز).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ