ترجمه مقاله

فضل

فرهنگ فارسی عمید

۱. [مقابلِ نقص] کمال؛ دانش؛ علم.
۲. برتری.
۳. بخشش؛ احسان؛ نیکویی.
۴. [قدیمی] افزونی.
ترجمه مقاله