ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فضانورد

فرهنگ فارسی عمید

کسی که با سفینۀ فضایی از جاذبۀ زمین می‌گذرد و به آن سوی جو می‌رود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ