ترجمه مقاله

فصاد

فرهنگ فارسی عمید

رگ‌زن.
ترجمه مقاله