ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرمانده

فرهنگ فارسی عمید

۱. (نظامی) افسر ارتش که به عده‌ای سرباز فرمان می‌دهد.
۲. آن‌که فرمان بدهد؛ فرمان‌دهنده.
۳. [قدیمی] حاکم.
⟨ فرمانده کل‌ قوا: (نظامی، سیاسی) آن‌که تمام نیروهای ارتش به ‌فرمان او باشند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ