ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرماندهی

فرهنگ فارسی عمید

۱. (نظامی) شغل و عمل فرمانده.
۲. [قدیمی] حکومت.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ