ترجمه مقاله

فرد

فرهنگ فارسی عمید

۱. [مقابلِ زوج] (ریاضی) ویژگی عددی صحیح که مضرب دو نیست و اگر بر دو تقسیم شود یک واحد اضافه می‌آورد.
۲. یگانه؛ بی‌همتا؛ بی‌نظیر.
۳. (اسم) واحد شمارش برخی چیزها؛ عدد؛ تا.
۴. (اسم) هریک از اعضای جامعۀ انسانی؛ انسان؛ شخص.
۵. (اسم) (ادبی) یک بیت شعر که معنی و غرض در آن تمام شده باشد.
۶. [قدیمی] تک؛ تنها.
۷. [قدیمی] خالی.
۸. (اسم) [قدیمی] خداوند.
ترجمه مقاله