ترجمه مقاله

فرجه

فرهنگ فارسی عمید

۱. فرصت پیش‌آمده بین دو زمان تعیین شده برای انجام کارهای معیّن؛ مهلت.
۲. [قدیمی] گشادگی؛ شکاف میان دو چیز.
۳. [قدیمی] رخنه؛ شکاف.
۴. (اسم مصدر) [قدیمی] = فَرَج
ترجمه مقاله