ترجمه مقاله

فدوی

فرهنگ فارسی عمید

۱. [منسوخ] در نوشتار یا گفتار در مقابل بزرگان به‌جای کلمۀ «من» استعمال می‌شود.
۲. [مجاز] = فدایی
ترجمه مقاله